Andmekaitse teated

Käesolev andmekaitseteade käsitleb isikuandmete töötlemist Konekesko Eesti ASi kliendiregistris

 

Sisukord

1. Vastutav töötleja

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

3. Mis eesmärkidel Teie isikuandmeid töödeldakse?

4. Andmete säilitamine

5. Mis õigused Teil on?

6. Kuidas oma õigusi kasutada

7. Teave isikuandmete saaja kohta

8. Õigus esitada kaebus

9. Meie teenuste osutamiseks vajalikud andmed

10. Teave automatiseeritud otsuste tegemise, st profiilianalüüsi kohta

11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel

12. Mujalt kui Teilt kogutud isikuandmed

13. Andmekaitseametnik

 

1. Vastutav töötleja

Konekesko Eesti AS

Põrguvälja tee 3a Pildiküla Rae vald

75308 Harjumaa Estonia

10702447

Seoses isikuandmete töötlemisega võite ühendust võtta e-posti aadressil data@kesko.ee

 

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Töötleme oma äriklientide kontaktisikute järgmisi andmeid:

 • Nimi ja kontaktandmed
 • Näiteks aadress, telefoninumber ja e-posti aadress
 • Ametikoht, -nimetus ja ärikliendi tegevusala  
 • FIE registrikood
 • Turundusteadete e-posti või mobiiltelefoni teel saatmise keeld
 • Kliendisuhte haldamisega seotud andmed
 • Nt saadetiste ja arvete kontaktisikud, kontode kasutusõigused, klienditeeninduse salvestused, kliendi tagasiside ja meililoendid (nt kliendiajakirja tarbeks)
 • Väikeettevõtjate krediidiaruanded
 • Turundus- ja klienditeenindustoimingute andmed
 • Koosolekute ja muu suhtluse andmed
 • Veebi- ja mobiiliteenuste kasutamiseks registreerumine, kasutajanimed ning teave teenuste kasutamise kohta

 

3. Mis eesmärkidel Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötleme oma äriklientide kontaktisikute isikuandmeid, et säilitada ja arendada ärikliendiga loodud kliendisuhet, esitada arveid, tegeleda võlgnevustega, toimetada tooteid kohale ning luua teenuseid. Peale selle töödeldakse andmeid seoses müügitehingute, klientide leidmise, kliendisuhtluse ja -toe otstarbel.

Andmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvides.

Konekesko Eesti AS on põllumajandustehnika, ehitus- ja metsamasinate müügile ja müügijärgsele teenindamisele spetsialiseerunud ettevõte. Selle seadusliku äritegevuse kaudu teostab Konekesko Eesti oma äritegevuse õigust. Konekesko Eestil on oma äritegevuse raames ka õigus enda tegevust arendada, suurendada oma konkurentsivõimet, pakkuda oma teenuseid potentsiaalsetele klientidele, sisse nõuda võlgnevusi ja tagada uute lepinguliste partnerite usaldusväärsus. Et Konekesko Eesti kliendid on ärikliendid, peab kliendil olema määratud kontaktisik, kelle abil kliendi ja Konekesko Eesti vaheline tegevus ellu viiakse.

 

4. Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse meie teenuste jaoks järgmiselt:

 • Kontaktisiku andmeid säilitatakse aja jooksul, mil ta tegutseb kontaktisikuna, ja kolm kuud pärast seda, kui oleme saanud teate, et see isik ei ole enam kontaktisik.
 • Raamatupidamises kasutatavate dokumentide andmeid säilitatakse aasta lõpuni ja veel kuus aastat pärast seda.

 

5. Mis õigused Teil on?

Õigus andmetega tutvuda

Kui taotlete juurdepääsu oma andmetele, teavitame Teid, kas me töötleme Teie isikuandmeid, ja esitame Teile Teie andmete koopia.

Õigus andmeid parandada

Teil on õigus puudulikke isikuandmeid täiendada ja ebaõigeid andmeid parandada.

Õigus andmed kustutada

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist meie registrist. Teie andmed kustutatakse, kui nende säilitamiseks ei ole enam õiguslikku alust.

Õigus esitada vastuväiteid

Töötleme Teie isikuandmeid meie õigustatud huvides äritegevuse raames pärast seda, kui oleme hinnanud, et andmete töötlemine ei riku Teie isikuandmete kaitset. Sellistes olukordades on Teil õigus esitada andmete töötlemisele vastuväide Teie konkreetse olukorraga seotud alustel.

Võite igal ajal esitada ka vastuväite andmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil.

Õigus töötlemist piirata

Teil võib olla õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist. Kui töötlemine on piiratud, töötleb vastutav töötleja Teie andmeid üldjuhul üksnes andmete säilitamise teel. See õigus on Teil näiteks juhul, kui vaidlustate oma isikuandmete õigsuse, kui töötlemine on ebaseaduslik või kui olete töötlemisele vastuväite esitanud ja Teie taotlust ei ole veel rahuldatud.

6. Kuidas oma õigusi kasutada?

Taotluse oma õiguste teostamiseks võite esitada isiklikult meie masinakeskustes või saatke e-kiri aadressile data@kesko.ee.Taotlust esitades peate esitama isikut tõendava dokumendi.

7. Teave isikuandmete saajate kohta

Konekesko Eesti vastutava töötlejana töötleb isikuandmeid ise, kuid teeb koostööd ka eri teenuseosutajatega. Konekesko Eesti püüab teha koostööd vaid parimate partneritega ja vastutab oma teenuseosutajate tegevuse eest isikuandmete töötlemisel. Teenuseosutajad võivad muutuda, kuid nende hulgas on: 

 • IT-teenuste osutajad
 • Turundusteenuste osutajad
 • Klienditeenuste osutajad

Isikuandmeid peetakse edastatuks väljapoole ELi ja EMP piirkondi meie IT-teenuse partneri kaudu, sest isikuandmetele pääseb juurde Indiast. Oleme sõlminud oma teenuseosutajaga isikuandmete edastust käsitleva lepingu, mis vastab Euroopa Komisjoni kinnitatud lepingu tüüptingimustele. Lepingu tüüptingimused on avaldatud aadressil:

Teatavatel ametiasutustel on seadusest tulenev õigus isikuandmetele juurde pääseda. Need on näiteks politsei-, tolli-, piirivalve- ja maksuasutused. 

 

 8. Õigus esitada kaebus     

Kui arvate, et me ei töötle Teie isikuandmeid kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele. Soomes on järelevalveasutus andmekaitseombudsman.

 

9. Meie teenuste osutamiseks vajalikud andmed

Et saaksime osutada teenuseid ettevõttele, mida Te esindate, peame töötlema vajalikke isikuandmeid. Sellised andmed on näiteks Teie nimi ja kontaktandmed.

 

10. Teave automatiseeritud otsuste tegemise, st profiilianalüüsi kohta

Teie isikuandmeid ei kasutata profiilianalüüsiks ega automatiseeritud otsuste tegemiseks.

 

11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel

Me ei töötle Teie isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil peale nende, millele on osutatud käesolevas dokumendis. Kui hiljem tekib uusi töötlemise eesmärke, teavitame Teid nendest ja töötlemise õiguslikust alusest. Vajaduse korral küsime Teie nõusolekut Teie isikuandmete töötlemiseks uuel eesmärgil.

 

12. Mujalt kui Teilt kogutud isikuandmed

Ajakohastame teavet ettevõtte kohta (nt allkirjaõigusliku isiku nimi) Creditinfo Eesti AS. Uute klientide leidmiseks kasutame avalikke allikaid, nt Creditinfo Eesti AS.

 

13. Andmekaitseametnik

Võite ühendust võtta Kesko Oyj andmekaitseametnikuga, kui Teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta või soovite teostada Kesko Groupis oma õigusi seoses ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Andmekaitseametniku kontaktandmed:

tietosuojavastaava@kesko.fi

Post:

Tietosuojavastaava

Kesko Oyj

PL 1

00016 Kesko

Käesolev andmekaitseteade käsitleb isikuandmete töötlemist Konekesko Eesti ASi tarnijate registris

Sisukord

1. Vastutav töötleja

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

3. Mis eesmärkidel Teie isikuandmeid töödeldakse?

4. Andmete säilitamine

5. Mis õigused Teil on?

6. Kuidas oma õigusi kasutada

7. Teave isikuandmete saaja kohta

8. Õigus esitada kaebus

9. Meie teenuste osutamiseks vajalikud andmed

10. Teave automatiseeritud otsuste tegemise, st profiilianalüüsi kohta

11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel

12. Mujalt kui Teilt kogutud isikuandmed

13. Andmekaitseametnik 

 

1. Vastutav töötleja

Konekesko Eesti AS

Põrguvälja tee 3a Pildiküla Rae vald

75308 Harjumaa Eesti

10702447

Seoses isikuandmete töötlemisega võite ühendust võtta e-posti aadressil data@kesko.ee

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Töötleme oma tarnijate, teenusepakkujate ja hankijate järgmisi andmeid:

 • Nimi ja kontaktandmed

          1.      Näiteks aadress, telefoninumber ja e-posti aadress

 • Ametikoht, -nimetus ja tarnija tegevusala  
 • Tuvastamine  meie IT süsteemis ((näiteks väljastatud juurdepääsukaardi number)

 

3. Mis eesmärkidel Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötleme oma tarnijate isikuandmeid, et parandada tarnijate lepingute ja ettenähtud kohustuste täitmist.

Suhtlemise- ja koostöö eesmärkidel on meile vajalikud ka huvipoolte kontaktandmed (nt. tarnijad, tööstuse esindajad, tootjad, tarnijad, teenusepakkujad).

Leiame, et Koneksko Eesti AS-il on õigustatud huvi ja õigus töödelda inimeste kontaktandmeid, keda huvipool on määranud ja kes on koostöö eest vastutav

 

4. Andmete säilitamine

Isikuandmeid säilitatakse meie teenuste jaoks järgmiselt:

 • Kontaktisiku andmeid säilitatakse aja jooksul, mil ta tegutseb kontaktisikuna, ja kolm kuud pärast seda, kui oleme saanud teate, et see isik ei ole enam kontaktisik.
 • Raamatupidamises kasutatavate dokumentide andmeid säilitatakse aasta lõpuni ja veel kuus aastat pärast seda.

 

5. Mis õigused Teil on?

Õigus andmetega tutvuda

Kui taotlete juurdepääsu oma andmetele, teavitame Teid, kas me töötleme Teie isikuandmeid, ja esitame Teile Teie andmete koopia.

 

Õigus andmeid parandada

Teil on õigus puudulikke isikuandmeid täiendada ja ebaõigeid andmeid parandada.

 

Õigus andmed kustutada

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist meie registrist. Teie andmed kustutatakse, kui nende säilitamiseks ei ole enam õiguslikku alust.

 

Õigus esitada vastuväiteid

Töötleme Teie isikuandmeid meie õigustatud huvides äritegevuse raames pärast seda, kui oleme hinnanud, et andmete töötlemine ei riku Teie isikuandmete kaitset. Sellistes olukordades on Teil õigus esitada andmete töötlemisele vastuväide Teie konkreetse olukorraga seotud alustel.

Võite igal ajal esitada ka vastuväite andmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil.

Õigus töötlemist piirata

Teil võib olla õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist. Kui töötlemine on piiratud, töötleb vastutav töötleja Teie andmeid üldjuhul üksnes andmete säilitamise teel. See õigus on Teil näiteks juhul, kui vaidlustate oma isikuandmete õigsuse, kui töötlemine on ebaseaduslik või kui olete töötlemisele vastuväite esitanud ja Teie taotlust ei ole veel rahuldatud.

 

6. Kuidas oma õigusi kasutada?

Taotluse oma õiguste teostamiseks võite esitada isiklikult meie masinakeskustes või saatke e-kiri aadressile data@kesko.ee.Taotlust esitades peate esitama isikut tõendava dokumendi.

 

7. Teave isikuandmete saajate kohta

Konekesko Eesti vastutava töötlejana töötleb isikuandmeid ise, kuid teeb koostööd ka eri teenuseosutajatega. Konekesko Eesti püüab teha koostööd vaid parimate partneritega ja vastutab oma teenuseosutajate tegevuse eest isikuandmete töötlemisel. Teenuseosutajad võivad muutuda, kuid nende hulgas on: 

 • IT-teenuste osutajad
 • Turundusteenuste osutajad

Isikuandmeid peetakse edastatuks väljapoole ELi ja EMP piirkondi meie IT-teenuse partneri kaudu, sest isikuandmetele pääseb juurde Indiast. Oleme sõlminud oma teenuseosutajaga isikuandmete edastust käsitleva lepingu, mis vastab Euroopa Komisjoni kinnitatud lepingu tüüptingimustele. Lepingu tüüptingimused on avaldatud aadressil:

Teatavatel ametiasutustel on seadusest tulenev õigus isikuandmetele juurde pääseda. Need on näiteks politsei-, tolli-, piirivalve- ja maksuasutused. 

 

8. Õigus esitada kaebus     

Kui arvate, et me ei töötle Teie isikuandmeid kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega, võite esitada kaebuse järelevalveasutusele. Soomes on järelevalveasutus andmekaitseombudsman.

 

9. Meie teenuste osutamiseks vajalikud andmed

Et saaksime osutada teenuseid ettevõttele, mida Te esindate, peame töötlema vajalikke isikuandmeid. Sellised andmed on näiteks Teie nimi ja kontaktandmed.

 

10. Teave automatiseeritud otsuste tegemise, st profiilianalüüsi kohta

Teie isikuandmeid ei kasutata profiilianalüüsiks ega automatiseeritud otsuste tegemiseks.

 

11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel

Me ei töötle Teie isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil peale nende, millele on osutatud käesolevas dokumendis. Kui hiljem tekib uusi töötlemise eesmärke, teavitame Teid nendest ja töötlemise õiguslikust alusest. Vajaduse korral küsime Teie nõusolekut Teie isikuandmete töötlemiseks uuel eesmärgil.

 

12. Mujalt kui Teilt kogutud isikuandmed

Me uuendame kontaktandmeid vastavalt ettevõtte esindajale saadud teabele.

 

13. Andmekaitseametnik

Võite ühendust võtta Kesko Oyj andmekaitseametnikuga, kui Teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta või soovite teostada Kesko Groupis oma õigusi seoses ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Andmekaitseametniku kontaktandmed:

tietosuojavastaava@kesko.fi

Post:

Tietosuojavastaava

Kesko Oyj

PL 1

00016 Kesko

Käesolev andmekaitseteade käsitleb isikuandmete töötlemist Konekesko Eesti AS personaliregistris

Sisukord

1. Vastutav töötleja

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

3. Mis eesmärkidel Teie isikuandmeid töödeldakse?

4. Andmete säilitamine

5. Mis õigused Teil on?

6. Kuidas oma õigusi kasutada

7. Teave isikuandmete saaja kohta

8. Õigus esitada kaebus

9. Meie teenuste osutamiseks vajalikud andmed

10. Teave automatiseeritud otsuste tegemise, st profiilianalüüsi kohta

11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel

12. Mujalt kui Teilt kogutud isikuandmed

13. Andmekaitseametnik

 

1. Vastutav töötleja

Isikuandmete töötlemise eest vastutab ja vastutav töötleja on 

Konekesko Eesti AS

Põrguvälja tee 3a Pildiküla Rae vald

75308 Harjumaa Eesti

10702447

Seoses isikuandmete töötlemisega võite ühendust võtta e-posti aadressil data@kesko.ee

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Töötleme järgmisi meie töötajate andmeid:

 • Töötajate põhiandmed

1. Näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, isikukood, tunnus Konekesko Eesti ASi IT-süsteemides, kontaktandmed hädaolukorras, pangakonto number, foto, andmed laste ja ülalpeetavate kohta soodustuste ja maksustamise otstarbel kasutamiseks (kui see on asjakohane)

 • Töösuhtega seotud andmed

1. Ametinimetus, töösuhtega seotud andmed, mis ühendavad registreeritud isiku  Konekesko Eesti ASi organisatsiooniga, samuti andmed, mis salvestatakse suhte staatuse, ameti- või töökoha muudatuste haldamiseks

2. Andmed hariduse ja erialase väljaõppe kohta, varasemate töökohtade andmed ja nendega seotud võimalikud sertifikaadid; töösuhte jooksul läbitud koolitused, töötulemuste hindamised ja eesmärkide seadmine

3. Andmed töötaja kohustusliku tervisekontrolli ja ohutusväljaõppe kohta ning tööõnnetuste andmed

4. Tööaja arvestuse ja palga andmed, puhkuseandmed, puudumised; reisikulude hüvitamisega seotud andmed

5. Distsiplinaarmeetmed, hoiatused ja töösuhte lõpetamisega seotud andmed

6. Töötõend

 • Töölevõtuandmed:

          1. Töölevõtuprotsessidega seotud andmed: CV, avaldus ja võimekustesti aruanne, kui see on asjakohane

 • Töötaja ostud:

          1. Töötaja tehtud ostutehingute loetelu koos allahindlustega

 

 3. Mis eesmärkidel Teie isikuandmeid töödeldakse?

Töötleme oma töötajate isikuandmeid töösuhtega seotud juriidilistel, lepingulistel ja halduslikel eesmärkidel, samuti töölevõtuprotsessidega seotud eesmärkidel.  Soovime toetada oma töötajate oskuste ja teadmiste arengut, et säilitada meie äritegevuse järjepidevus ning parim kvaliteet ka tulevikus.

Peale selle soovime pakkuda oma töötajatele lisasoodustusi, mis ei ole seadusega kohustuslikud, nt lisakindlustus, tervishoid, sporditegevuse hüvitamine, võimalused personalile ostude sooritamiseks.

Andmetöötlus koosneb järgmistest osadest:

 • Teie esitatud andmed
 • Töölevõtuandmed
 • Töösuhtega seotud andmed
 • Töötervishoiu teenuste osutajatelt saadud andmed (kui on asjakohane)
 • Juhtide ja teiste peamiste sidusrühmade esitatud andmed

Andmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja õigustatud huvides või juriidiliste kohustuste ja töölepingu täitmiseks.

Andmeid töödeldakse töötleja õigustatud huvides.

Võimekusteste tehakse andmesubjekti nõusolekul.

Töötaja huvides on saada ajakohast teavet; töötaja huvides on saada ettevõtte hüvitisi ja boonuseid; töötaja huvides on teada, et tööandja töötleb tema andmeid nõuetekohaselt.

 

4. Andmete säilitamine

Säilitame oma personaliregistris andmeid järgmiselt:

 • Personaliregistris säilitatavad isiku põhiandmed: töösuhte lõpuni + 10 aastat, lähtudes Eesti õigusaktidest. Töölepingud enne 01.07.2009 töösuhte lõpuni + 50 aastat
 • Registris oleva isiku kontaktandmed: töösuhte lõpuni
 • Isiku haridus ja erialane väljaõpe: töösuhte lõpuni
 • Töösuhte jooksul läbitud koolitused: töösuhte lõpuni
 • Töölevõtuprotsessidega seotud andmed: 15 kuud alates töötaja valimisest
 • Töösuhtega seotud andmed, mis ühendavad registreeritud isiku Konekesko Eesti ASi organisatsiooniga: töösuhte lõpuni
 • Andmed töötaja kohustusliku tervisekontrolli ja tööõnnetuste kohta: vastavalt 10 ja 55 aastat, lähtudes Eesti õigusaktidest
 • Andmed, mis salvestatakse töösuhte staatuse muudatuste haldamiseks: töösuhte lõpuni
 • Tööaja arvestuse, puhkuste ja palga andmed ning kuluaruanded: 1 + 7 aastat, lähtudes Eesti raamatupidamise seadusest
 • Töötajale töösuhte jooksul tehtud soodustused: töösuhte lõpuni
 • Töötaja tehtud ostutehingute loetelu koos allahindlustega: 1 + 7 aastat, lähtudes Eesti raamatupidamise seadusest

 

5. Mis õigused Teil on?

 

Õigus andmetega tutvuda

Teil on õigus olla teavitatud isikuandmete töötlemisest ja saada koopia oma andmetest, mida me töötleme. Kui me Teie isikuandmeid ei töötle, on Teil õigus ka selle kohta kinnitus saada.

 

Õigus andmeid parandada

Teil on õigus parandada või täiendada isikuandmeid, mis on ebaõiged või andmetöötluse eesmärgi saavutamiseks ebapiisavad.

Õigus andmeid kustutada

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist meie registrist. Teie andmed kustutatakse, kui andmete säilitamiseks pole enam seaduslikku alust.


Õigus andmete ülekandmisele

Teil on õigus saada masinloetaval kujul meile edastatud isikuandmeid ja edastada need andmed teisele vastutavale töötlejale, kui töötlemine toimu automaatselt ja see põhineb teie nõusolekul või lepingul.


Õigus esitada vastuväiteid

Me töötleme teie isikuandmeid õigustatud huvide alusel oma äritegevuse osana pärast hindamist, et töötlemine ei riku teie isikuandmete kaitset. Sellistel juhtudel on teil õigus oma andmete töötlemisele vastu seista teie konkreetse olukorraga seotud põhjustel. Samuti saate esitada vastuväiteid otseturundusega seotud andmetöötluse kohta igal ajal.


Õigus töötlemise piiramisele
     

Teil võib olla õigus piirata teie isikuandmete töötlemist. Kui töötlemine on piiratud, kontrollib töötleja tavaliselt teie andmeid ainult selle salvestamise teel. Sul on selline õigus, näiteks kui vaidlete oma isikuandmete täpsuse üle, kui töötlemine on ebaseaduslik või kui olete menetlusse vaidlustanud ja teie taotlus on pooleli.

 

6. Kuidas oma õigusi kasutada?

Taotluse oma õiguste kasutamiseks võite esitada isiklikult oma juhile või kirjutades e-posti aadressil data@kesko.ee.

Taotlust esitades võidakse Teil paluda esitada isikut tõendav dokument. 

7. Teave isikuandmete saajate kohta

Konekesko Eesti AS vastutava töötlejana töötleb isikuandmeid ise, kuid teeb koostööd ka eri teenuseosutajatega. Konekesko Eesti AS püüab teha koostööd vaid parimate partneritega ja vastutab oma teenuseosutajate tegevuse eest isikuandmete töötlemisel. Teenuseosutajad võivad muutuda, kuid nende hulgas on:

 • IT-teenuste osutajad
 • Personaliteenuste osutajad
 • Palgaarvestusteenuste osutajad
 • Koolitusteenuste osutajad
 • Tervishoiuteenuste osutajad
 • Soodustuste andmist toetavad teenuseosutajad

Isikuandmed loetakse edastatuks väljapoole ELi ja EMP piirkondi meie IT-teenuse partneri kaudu, sest isikuandmetele pääseb juurde Indiast. Oleme sõlminud oma teenuseosutajaga isikuandmete edastust käsitleva lepingu, mis vastab Euroopa Komisjoni kinnitatud lepingu tüüptingimustele. Lepingu tüüptingimused on avaldatud aadressil:

Teatavatel ametiasutustel on seadusest tulenev õigus isikuandmetele juurde pääseda. Sellised ametiasutused on näiteks politsei- ja maksuasutused. 

 

8. Õigus esitada kaebus

Kui arvate, et me ei töötle Teie isikuandmeid kooskõlas ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega, võite esitada kaebuse oma elu- või töökohajärgsele või väidetava rikkumise toimumiskoha järelevalveasutusele ELi liikmesriigis. Eesti järelevalve asutus on Andmekaitse Inspektsioon.

 

9. Meie teenuste osutamiseks vajalikud andmed

Teatavate isikuandmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime kaaluda Teie kandideerimisavaldust vabadele töökohtadele töötajaid valides. Sellised andmed on muu hulgas isikuandmed, mida küsitakse avalduste täitmisel või vestlustel. Ka tööandjana oma kohustusi täites peame töötlema vajalikke isikuandmeid.

 

10. Teave automatiseeritud otsuste tegemise kohta, st profiilianalüüs

Teie isikuandmeid ei kasutata profiilianalüüsiks ega automatiseeritud otsuste tegemiseks.

 

11. Andmete kasutamine muudel eesmärkidel

Me ei töötle Teie isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil peale nende, millele on osutatud käesolevas dokumendis. Kui edaspidi tekib uusi töötlemiseesmärke, teatame Teile sellest ja töötlemise õiguslikust alusest ning vajaduse korral küsime Teie nõusolekut Teie isikuandmete töötlemiseks uuel eesmärgil.

 

12. Mujalt kui Teilt kogutud isikuandmed

Me võime koguda andmeid Teie juhtidelt või teie organisatsiooni kuuluvatelt tähtsamatelt sidusrühmadelt ning saada andmeid tööhõiveteenuste osutajatelt.

 

13. Andmekaitseametnik

Võite ühendust võtta Kesko Oyj andmekaitseametnikuga, kui Teil on küsimusi isikuandmete töötlemise kohta või soovite teostada Kesko Groupis oma õigusi seoses ELi isikuandmete kaitse üldmäärusega.

Andmekaitseametniku kontaktandmed:

tietosuojavastaava@kesko.fi

Post:

Tietosuojavastaava

Kesko Oyj

PL 1

00016 Kesko